CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) je zodpovedné za prípravu a implementáciu chemickej legislatívy týkajúcej sa uvádzania látok, zmesí, detergentov a biocídnych výrobkov na trh.
CCHLP na národnej úrovni poskytuje pomoc a informácie potrebné pre praktické uplatňovanie požiadaviek legislatívy pri uvádzaní chemických látok, detergentov a biocídov na trh.
Veríme, že poskytnuté informácie pomôžu podnikateľom pri plnení úloh vyplývajúcich z nariadení REACH, CLP, o detergentoch a z legislatívy o biocídoch.

BIOCÍDY

Register biocídnych výrobkov

Zoznam biocídnych výrobkov

Žiadosť o zapísanie biocídneho výrobku do registra v SR

Ročné platby

CHEMIKÁLIE

Asistenčné pracovisko HELPDESK (Biocídy, CLP a REACH, Detergenty)

CCHLP - jk -