Ministerstvo hospodárstva slovenskej repobliky Logo

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP)

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) je zodpovedné za prípravu a implementáciu chemickej legislatívy týkajúcej sa uvádzania látok, zmesí, detergentov a biocídnych výrobkov na trh. CCHLP na národnej úrovni poskytuje pomoc a informácie potrebné pre praktické uplatňovanie požiadaviek legislatívy pri uvádzaní chemických látok, detergentov a biocídov na trh.
Ďalšie informácie

Biocídy

Biocídne výrobky (biocídy) sa používajú na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo predmetov pred škodlivými organizmami, ako sú škodcovia alebo baktérie, pôsobením účinných látok, ktoré sa nachádzajú v biocídnom výrobku. Biocídy musia byť pre uvedením na trh autorizované a účinné látky, ktoré sa nachádzajú v biocídnom výrobku, musia byť predtým schválené. Ďalšie informácie o biocídoch

Biocídne výrobky zapísané do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike Register biocídnych výrobkov

Autorizované biocídne výrobky v súlade so smernicou o biocídnych výrobkoch a nariadením o biocídnych výrobkoch Biocídne výrobky

Povolenia sprístupnenia na trhu alebo použitia biocídneho výrobku na obmedzené a kontrolované použitie pod dohľadom príslušného orgánu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch Povolené biocídne výrobky

Ročné platby sú splatné bez výzvy každoročne do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po roku vydania rozhodnutia o registrácii alebo autorizácii. Ďalšie informácie o ročných platbách

Chemikálie

REACH ustanovuje jednotné pravidlá uvádzania chemikálií na trh v krajinách EÚ. Cieľom je upraviť používanie chemikálií tak, aby sa minimalizovali možné riziká pre ľudí a životné prostredie. Je dôležité, aby každý, kto príde do kontaktu s chemickou látkou, dostal aj hodnoverné informácie o jej vlastnostiach a o podmienkach bezpečného zaobchádzania s ňou. Ďalšie informácie o chemikáliách

Asistenčné pracovisko

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) poskytuje poradenstvo pre výrobcov, dovozcov, následných užívateľov, distribútorov (priemysel) o ich zodpovednostiach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z ustanovení nariadení REACH, CLP, BPR a nariadenia o detergentoch. Asistenčné pracovisko - Helpdesk (Biocídy, CLP a REACH, Detergenty)

Kontakty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Centrum pre chemické látky a prípravky
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Sekretariát:
tel.: 00421 2 4854 4511

Ďalšie kontakty