print rss mapa
A A A
Formuláre
ap
Prehľad
REACH ustanovuje jednotné pravidlá uvádzania chemikálií na trh v krajinách EÚ. Cieľom je upraviť používanie chemikálií tak, aby sa minimalizovali možné riziká pre ľudí a životné prostredie. Je dôležit / viac >>>
Aktualizované: 28.02.2012 11:03
Registrácia
Ak podnikateľ vyrába alebo dováža chemickú látku v množstve viac ako 1 tona ročne, je jeho povinnosťou látku v určených termínoch zaregistrovať. Látky, ktoré nie sú registrované (pokiaľ sa na ne nevzť / viac >>>
Aktualizované: 29.02.2012 10:12
Hodnotenie
Hodnotenie nasleduje po registrácii látky, v rámci ktorej výrobca alebo dovozca predkladá Európskej chemickej agentúre (ECHA) dokumentáciu k registrácii, a delí sa na dva procesy: hodnotenie dokumentá / viac >>>
Aktualizované: 18.05.2012 16:19
Tok informácií
Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) predstavuje komplexný dokument na poskytovanie informácií príjemcom látok a zmesí v EÚ. Pôvodné požiadavky nariadenia REACH na KBÚ boli ď / viac >>>
Aktualizované: 29.02.2012 12:22
Register zámerov
ECHA v súlade s článkom 69(5) REACH vedie zoznam látok, pre ktoré členský štát alebo ECHA pripravujú alebo plánujú pripraviť dokumentáciu podľa Prílohy XV, t.j. návrh na zaradenie látok medzi l / viac >>>
Aktualizované: 12.03.2012 14:33
Autorizácia
Autorizácia je opatrenie manažmentu rizík chemických látok. Jej cieľom je ochrana zdravia a životného prostredia pred látkami s CMR a PBT vlastnosťami. Tieto látky by mali byť nahradené menej nebezpeč / viac >>>
Aktualizované: 24.02.2011 09:51
Poplatky
Európska komisia na základe  článku 74 Nariadenia REACH  16. apríla 2008  vydala Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a / viac >>>
Aktualizované: 03.04.2013 15:04
Testovacie metódy
TESTOVACIE METÓDY Komisia, členské štáty, priemysel a ostatné zúčastnené strany by naďalej mali prispievať k podpore rozvoja alternatívnych testovacích metód na medzinárodnej a národnej úrovni / viac >>>
Aktualizované: 28.02.2012 14:37
Softvér
REACH-IT je centrálny systém spustený vo výpočtovom stredisku Agentúry (ECHA). Umožňuje všetkým zainteresovaným stranám (Agentúra, Európska komisia, kompetentné orgány členských štátov / viac >>>
Aktualizované: 23.07.2012 12:46
Legislatíva
LEGISLATÍVA O PODMIENKACH UVÁDZANIA LÁTOK A ZMESÍ NA TRH (pdf, >150kB) Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP)  upozorňuje, že jediným platným znením právnych predpisov  je znenie uverej / viac >>>
Aktualizované: 28.02.2012 13:49
Usmernenia
Usmernenia k Nariadeniu REACH (1907/2006) obsahujú informácie o tom, ako splniť povinnosti uložené REACH. Informácie v týchto dokumentoch nie sú právnym výkladom REACH. Aktuálne znenie usmernení na s / viac >>>
Aktualizované: 25.01.2012 10:50
Asistenčné pracovisko
(Helpdesk) Zásadnou úlohou vyplývajúcou pre CCHLP z nariadenia REACH a CLP je zabezpečenie činnosti asistenčného pracoviska (ďalej len "AP"). AP pri CCHLP je ustanovené chemickým zákonom (67/2010 Z.z / viac >>>
Aktualizované: 28.02.2012 13:33
Často kladené otázky
Snahou CCHLP je efektívne zabezpečenie poradenstva zainteresovaným o ich príslušných zodpovednostiach a povinnostiach vyplývajúcich z platnej legislatívy v konkrétnej oblasti. V systéme asist / viac >>>
Aktualizované: 22.04.2013 13:27
Dnes
25.06.2017
PoUtStŠtPiSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Nástroje
BRC2013 5thSBPA2014 R2013 ap rbv rt