nebezpečné chemické látky a prípravky   

Centrum pre chemické látky a prípravky


Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúce na nebezpečné vlastnosti chemickej látky alebo chemického prípravku podľa § 14 ods. 4 zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch (R-vety a ich kombinácie, Príloha č.3 Výnosu MHSR č. 2/2002).


Zoznam označení špecifického rizika (R-viet)

R1 V suchom stave výbušný

R2 Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia

R3 Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia

R4 Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov

R5 Zahriatie môže spôsobiť výbuch

R6 Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom

R7 Môže spôsobiť požiar

R8 Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar

R9 Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom

R10 Horľavý

R11 Veľmi horľavý

R12 Mimoriadne horľavý

R14 Prudko reaguje s vodou

R15 Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny

R16 Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami

R17 Vznietivý na vzduchu

R18 Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom

R19 Môže vytvárať výbušné peroxidy

R20 Škodlivý pri vdýchnutí

R21 Škodlivý pri kontakte s pokožkou

R22 Škodlivý po požití

R23 Jedovatý pri vdýchnutí

R24 Jedovatý pri kontakte s pokožkou

R25 Jedovatý po požití

R26 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí

R27 Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou

R28 Veľmi jedovatý po požití

R29 Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn

R30 Pri použití sa môže stať veľmi horľavým

R31 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn

R32 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn

R33 Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov

R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie

R35 Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie

R36 Dráždi oči

R37 Dráždi dýchacie cesty

R38 Dráždi pokožku

R39 Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov

R40 Možnosť karcinogénneho účinku

R41 Riziko vážneho poškodenia očí

R42 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí

R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

R44 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore

R45 Môže spôsobiť rakovinu

R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie

R48 Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii

R49 Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí

R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy

R51 Jedovatý pre vodné organizmy

R52 Škodlivý pre vodné organizmy

R53 Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R54 Jedovatý pre flóru

R55 Jedovatý pre faunu

R56 Jedovatý pre pôdne organizmy

R57 Jedovatý pre včely

R58 Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie

R59 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

R60 Môže poškodiť plodnosť

R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa

R62 Možné riziko poškodenia plodnosti

R63 Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa

R64 Môže spôsobiť poškodenie dojčiat

R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

R68 Možné riziká ireverzibilných účinkov

 

 Zoznam kombinácií označení špecifického rizika (kombinácie R-viet)

 

R14/15 Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny

R15/29 Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn

R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou

R20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití

R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití

R21/22 Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití

R23/24 Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou

R23/25 Jedovatý pri vdýchnutí a po požití

R23/24/25 Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití

R24/25 Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití

R26/27 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou

R26/28 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití

R26/27/28 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití

R27/28 Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití

R36/37 Dráždi oči a dýchacie cesty

R36/38 Dráždi oči a pokožku

R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku

R39/23 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím

R39/24 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou

R39/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití

R39/23/24 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou

R39/23/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití

R39/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití

R39/23/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití

R39/26 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím

R39/27 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou

R39/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití

R39/26/27 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou

R39/26/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití

R39/27/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití

R39/26/27/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití

R68/20 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím

R68/21 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou

R68/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití

R68/20/21 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou

R68/20/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití

R68/21/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití

R68/20/21/22 Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití

R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou

R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím

R48/21 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou

R48/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití

R48/20/21 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou

R48/20/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití

R48/21/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití

R48/20/21/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití

R48/23 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím

R48/24 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou

R48/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití

R48/23/24 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou

R48/23/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití

R48/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití

R48/23/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití

R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia