nebezpečné chemické látky a prípravky   

Centrum pre chemické látky a prípravky


Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky alebo chemického prípravku podľa § 14 ods. 4 zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch (S-vety a ich kombinácie, Príloha č.4 Výnosu MHSR č. 2/2002).

 

Zoznam označení na bezpečné používanie (S-vety)

S1 Uchovávajte uzamknuté

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí

S3 Uchovávajte na chladnom mieste

S4 Uchovávajte mimo obývaných priestorov

S5 Obsah uchovávajte pod ...(vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca)

S6 Uchovávajte pod ...(inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca)

S7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú

S8 Uchovávajte nádobu suchú

S9 Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste

S12 Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú

S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá

S14 Uchovávajte mimo dosahu ... (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca)

S15 Uchovávajte mimo dosahu tepla

S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia

S17 Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu

S18 S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne

S20 Pri používaní nejedzte ani nepite

S21 Pri používaní nefajčite

S22 Nevdychujte prach

S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca)

S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou

S25 Zabráňte kontaktu s očami

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc

S27 Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev

S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (bude špecifikované výrobcom)

S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete

S30 Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku

S33 Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom

S35 Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste

S36 Noste vhodný ochranný odev

S37 Noste vhodné rukavice

S38 V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor

S39 Použite ochranu očí a tváre

S40 Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite ... (špecifikuje výrobca)

S41 V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary

S42 Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca)

S43 V prípade požiaru použite ... (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou")

S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku))

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

S47 Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej ...0C (teplotu špecifikuje výrobca)

S48 Uchovávajte vlhké s ... (vhodný materiál špecifikuje výrobca)

S49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe

S50 Nemiešajte s ... (bude špecifikované výrobcom)

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste

S52 Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách

S53 Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami

S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu

S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii

S59 Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie

S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad

S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov

S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

S 63 Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud

S64 Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí)

 

Zoznam označení na bezpečné používanie (kombinácie S-viet)

 

S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí

S3/7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste

S3/9/14 Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu ... (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom)

S3/9/14/49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu ... (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom)

S3/9/49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste

S3/14 Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu ... (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom)

S7/8 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú

S7/9 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste

S7/47 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej .... 0 C (teplota bude špecifikovaná výrobcom)

S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami

S 27/28 Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte ... (vhodný prípravok uvedie výrobca)

S 29/35 Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení

S29/56 Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice

S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár

S36/39 Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár

S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár

S47/49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej ... 0C (teplota bude špecifikovaná výrobcom)